ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier or Refrigerant Analyzer)
18 Jun 2018

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier or Refrigerant Analyzer) จำนวน 9 เครื่อง โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารแนบ

กำหนดยื่นเอกสารข้อเสนอภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 5 ห้อง 512 กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  และกำหนดเปิดซองเอกสารในวันที่ 5 กรกฎาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 2202 4228 ในวันและเวลาราชการ 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ