กลุ่มอนุรักษ์โอโซนร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสาร HCFCs ภายใต้การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว
22 Feb 2018

          วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว พร้อมด้วยนางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยมีนายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวรายงาน และกลุ่มอนุรักษ์โอโซนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสาร HCFCs และสารทดแทน ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  
          การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ 6 หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ประชาชนและนักศึกษา เกี่ยวกับระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (Hazardous Substance Single Submission : HSSS) ซึ่งจะมีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบาย กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการอนุญาตวัตถุอันตรายเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน คำขออนุญาตต่างๆ รวมถึงการรับแจ้งการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login  เป็นการลดภาระด้านการเตรียมเอกสาร การเดินทางและเวลา เป็นการอำนวยความสะดวก รองรับการ พัฒนาและขยายตัวของทุกภาคส่วน
File upload :