ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier: RI)
26 Jan 2018

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท กิจจาแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  2,975,440 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ