การศึกษาดูงานการดำเนินงานภายใต้พิธีสารมอนทรีออลของคณะเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
12 Dec 2017

ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม  2560 เวลา 09.30 น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับ และเปิดงานการศึกษาดูงานการดำเนินงานภายใต้พิธีสารมอนทรีออลของคณะเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560 โดยมีนางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย Mr. Shaofeng Hu Regional Network Coordinator, Southeast Asia and the Pacific Network, UN Environment Regional Office for Asia and the Pacific นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

File upload :