ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier: RI)
22 Nov 2017

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดความเย็น  กำหนดยื่นเอกสารภายในวันที่ 13 ธันวาคม 25ุ60 เวลา 12.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ชั้น 5  อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6  ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และกำหนดเปิดซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 13 ธันวาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

หากสนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ