ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ และภาคอุตสาหกรรมโฟม
31 Oct 2017

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดจ้างการจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ และภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มหึมา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  เสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 754,350 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ