ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ครั้งที่ 2
07 Sep 2017

ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) กำหนดยื่นเอกสารภายในวันที่ 26 กันยายน 25ุ60 เวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 512 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6  ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และกำหนดเปิดซองเอกสารเสนอในวันที่ 27 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ