ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32
03 Sep 2017

            ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ม โดยคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32 ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอพีแอล เอเซีย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น  จำนวน 636,778.40 บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ