ประกาศยกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)
21 Aug 2017

ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ได้พิจารณายกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ในครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างรายใดยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of work)

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ