พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
16 Aug 2017

        ในวันพุธที่ 16  สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายมงคล  พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวถึงเจตนารมณ์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ร่วมกับนายสาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์  ร้อยเอกธเนศ  จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ นางสาลิณี  ภูริวัฒนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ  นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุม ๕๐๕ ชั้น ๕ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทดแทนสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนในระบบเครื่องปรับอากาศ และจัดหาชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น

File upload :