ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์
19 Jul 2017

ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์ ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

          1. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอเค แมส จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

          2. การจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอเค แมส จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 295,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว      

          3. การจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ