พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
27 Jun 2017

         ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมงคล  พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวถึงเจตนารมณ์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับนายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ นายประกอบ  วิวิธจินดา ร้อยเอกธเนศ  จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายณรัฐ  รุจิรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ เรือเอก สุพจน์  นาครัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน ผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุม ๕๐๕ ชั้น ๕ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนให้เป็นไปตามพันธกรณีของพิธีสารมอนทรีออล และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานในการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่ใช้เป็นสารทำความเย็นในระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ โดยการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อรองรับการทดสอบเครื่องปรับอากาศตัวอย่าง HFC-32 ซึ่งเป็นสารทำความเย็นทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน มีค่าศักยภาพที่ทำให้โลกร้อนต่ำ และประหยัดพลังงาน

File upload :