ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2560
20 Jun 2017

ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดจ้างการจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2560 ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทู เอเลอเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,332,200 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ