ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560
20 Jun 2017

ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดจ้างการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560 ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทู เอเลอเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,551,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ