แผนการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
19 Sep 2015

*Base Year Level คือ เกณฑ์กำหนดในการควบคุมปริมาณการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน/ Base Year Level is the criteria for controlling amounts of ODSs consumptions.

**Freeze คือ การควบคุมปริมาณการใช้ให้เท่ากับค่า Base Year Level / Freeze is the control at the base year level

*** ในปี 2007 ประเทศภาคีสมาชิกมีมติร่วมกันในการเร่งการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาให้ เร็วขึ้นจากกำหนดการเดิม สำหรับประเทศกำลังพัฒนาเปลี่ยนจากเดิมปี 2040 เป็นปี 2030

File upload :