ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สาร HCFC-141b ในกระบวนการผลิตโฟม
26 Dec 2017