กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Ozone Protection Unit

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำส่วนอนุรักษ์โอโซน

19 May 2017

          ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำส่วนอนุรักษ์โอโซน จำนวน ๑ อัตรา โดยมีระยะเวลาว่าจ้างถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้สนใจส่งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ไปที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ

FILE UPLOAD