กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Ozone Protection Unit

การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

03 Apr 2018

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายจิโรดม  ตุริตาคม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด  และครูผู้สอนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์โอโซน และครูผู้สอนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 46 ราย ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน แก่ครูผู้สอนทั่วประเทศภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาที่จะประกอบอาชีพการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักวิชาการ

FILE UPLOAD