กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Ozone Protection Unit

การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดชัยภูมิ)

26 Mar 2018

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดชัยภูมิ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด และครูผู้สอนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์โอโซน และครูผู้สอนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 41 ราย ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC-32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน แก่ครูผู้สอนทั่วประเทศภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาที่จะประกอบอาชีพการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักวิชาการ

FILE UPLOAD