กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Ozone Protection Unit

ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)

31 Oct 2017

               กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด  เสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,670,000 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ