กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Ozone Protection Unit

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สาร HCFC-141b ในกระบวนการผลิตโฟม

26 Dec 2017